Teknologi

Är kunskapen om och användandet av verktyg, teknik, hantverk, system eller organisationsmetoder. I forskningssammanhang kallas det ofta för endera ingenjörsvetenskap eller teknikvetenskap, bland annat av Vetenskapsrådet och dess föregångare Teknikvetenskapliga forskningsrådet. Ordet teknologi används också som benämning på det tekniska kunnande som finns i ett samhälle.

Teknologi och naturvetenskap

Gränsdragningen mellan teknologi och naturvetenskap är inte helt enkel att göra. I många ingenjörsutbildningar finns ett stort inslag av naturvetenskap och matematik, och många tekniska högskolor bedriver omfattande forskning i rent naturvetenskapliga ämnen. Det mesta av tillämpade naturvetenskapen brukar kunna räknas in i teknologin. Dock är en viktig principiell skillnad att teknologin har som syfte att ”vara nyttig” snarare än att som naturvetenskapen i sin idealform, att förstå världen omkring oss för dess egen skull. Det faktum att förståelse av verkligheten omkring oss (inte minst i form av allmängiltiga lagar och principer) är mycket använbart för tekniska syften, förklarar varför naturvetenskap och teknologi har stora likheter.

Källa……