Hållbar utveckling består av tre delar:

1) Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av”.
2) Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
3) Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

För att uppnå hållbarhet ska fyra systemvillkor uppfyllas (enl. den definition som stiftelsen Det Naturliga Steget utarbetat)

1) Förhindra koncentrationsökning av ämnen från berggrunden i naturen.
2) Förhindra koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion i naturen.
3) Inte utsätta naturen för undanträngning med fysiska metoder.
4) Inte hindra människor att tillgodose sina behov.
Källa:

HÅLLBAR UTVECKLING VAD ÄR DET?

MOTHÅLLBAR UTVECKLING