Mekanism, eller anordning är en sammansättning av stela kropparmaskinelement – med förmågan att överföra kraft och rörelse enligt mekanikens lagar. Hjulet, hävstången, skruvar, kuggväxlar, kamrörelser och ledrörelser/länkmekanismer är alla exempel på mekanismer.

Under en stor del av industrialismens framväxt från 1700-talet till 1900-talet var länkmekanismer en högt ansedd konst med ett stort antal berömda, ofta patenterade rörelser som tillämpats för styrning av bland annat ångfördelningsorgan hos ångmaskiner, så kallad ventil– och slidrörelser och vid sidan av det den linjärstyrningWattmekanismen – som medgav att kolvstänger kunde kopplas till jämvikten på en ångmaskin på ett sådant sätt att ångmaskiner för första gången kunde göras dubbelverkande.

Mekanismer av liknande typer förekom ofta även inom verkstadsindustrin innan modern numerisk maskinstyrning blev allmän. Det mest kända exemplet är kanske pantografen med vilken en rörelse kan likformigt förstoras eller förminskas, exempelvis vid bokstavsgravyr.

En symaskin är från början- och än idag, full av länkmekanismer för nålstyrning och matning medan kamrörelser sedan mitten av 1900-talet – idag ofta ersatt av numerisk styrning – använts för nålens styrning i sidled vid mer invecklade typer av sömmar.

Källa.

Mekanik är den del av fysiken som behandlar jämvikt, rörelse och krafter. Termens ursprung kommer från grekiskans mekhane, som betyder redskap. Mekanik är den äldsta och mest grundläggande delen av fysiken. Mekaniken handlar om kroppars beteende när de utsätts för krafter och förflyttningar.

Grunderna i det som som idag kallas klassisk mekanik går tillbaka till forskningsinsatser under tidigmodern tid, utförda av bland andra Galileo Galilei, Johannes Kepler och Isaac Newton. Denna del av mekaniken har legat till grund för mycket av ingenjörsvetenskapen, exempelvis maskinteknik och byggteknik.
Länk.