Vad är IKT?

IKT, informations- och kommunikationsteknik (eng. Information and Communication Technology, ICT), den del av IT som bygger på kommunikation mellan människor. Det finns IKT-avdelningar på många högskolor som ger mer specifik IT-support än vad IT-avdelningen normalt levererar[källa behövs]. Distansutbildningar bygger mycket på användandet av IKT.

I vissa kommuner har man också börjat anställa IKT-pedagoger som arbetar med att stödja lärarna att få in arbetet med IKT mer på skolorna. Källa

Digital kompetens kan definieras som förmåga att kunna använda Internet och digital teknik för att stödja det egna yrkesutövandet. Kompetens innebär i sig att man är formellt behörig, har rätt utbildning, erfarenhet eller kunnighet för en viss befattning. Digital kompetens är ett nytt begrepp, som började komma fram med datorrevolution, dvs med datormodernisering och IKT-verktygs utveckling. I början av det 21:a århundradet blev detta begreppet ganska populärt.

Hösten 2006 listade EU-kommissionen åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, bl.a. digital kompetens, som innefattar allt från att hantera en dator och dess programvaror till att ha en kritisk och reflekterande attityd till IT.

Användningen av informationssamhällets teknik kräver en kritisk och reflekterande attityd när det gäller information och ansvarsfull användning av interaktiva medier. Ett intresse för att engagera sig i olika grupper och nätverk för kulturella, sociala eller yrkesrelaterade ändamål stöder också den här kompetensen. Kompetens definieras i EU:s nyckelkompetenser som en kombination av kunskap, färdighet och attityder anpassade till det aktuella området. Källa.

IKT-blogg