Teknik LGR 11 (läs mera klicka här)

Teknik Grundskolan.

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling.
Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla
mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och
många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik.

För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.
Syfte
Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifi ka uttrycksformer och begrepp.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.